dom

Wszystkie produkty firmy TMK Projekt są wynikiem ciężkiej pracy oraz ciagłej nauki w celu osiągnięcia najwyższych standardów w naszej branży. Wynikiem tego są nieodkształcalne, niepalne elementy, które zachowują swoje walory przez lata.

sztukateria gipsowa

fasety, rozety, kominki, ornamenty etc.

Od pomysłu do realizacji…

Produkcja sztukaterii polega na projektowaniu, modelowaniu i tworzeniu form z gipsu lub tworzyw sztucznych, a następnie na odlewaniu gotowych elementów, które przy wykorzystaniu formy można wielokrotnie powielać.

Poniżej znajduje się nasz katalog gotowych wzorów, zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty sztukaterii gipsowej. Największą satysfakcję sprawia nam jednak wykonywanie indywidualnych, niepowtarzalnych projektów.

Słownik terminów:

Abakus
Najwyższa część głowicy w kształcie czworobocznej płyty.
W porządku doryckim a. w formie kwadratowej płyty wraz z echinusem tworzy właściwą głowicę; w porządku jońskim i korynckim jest cienką płytką profilowaną i dekor.; w porządkach jońskim i kompozytowym boki a. są wgłębione i ozdobione rozetą. W systemie arkadowym w sztuce późnoant. i średniow. a. zmieniał się często w impost.

Akant
Roślina o dużych, głęboko wyciętych liściach i zebranych w kłos kwiatostanach, rosnąca w stanie dzikim w krajach śródziemnomorskich;
Pierwowzór ornamentów znanych pod nazwą liścia, kwiatu i wici a., stosowanych szeroko w ornamentyce od starożytności do czasów współcz. Typy tego ornamentu wytworzone w starożytności, w różnych okresach przybierały rozmaite formy: a. mięsisty o wielkich bujnych liściach, występujący ok. 1680-90; a. suchy, typowy dla lat ok. 1700; a. płomienisty, od ok. 1725 najbardziej charakterystyczny, obok rocaille, ornament rokoka. Najbardziej zbliżony do rośliny jest liść a. stosowany pojedynczo (np. w konsolach), w układzie kielichowym (np. w głowicach korynckiej i kompozytowej) i we fryzach ciagłych.

Architraw
Epistyl, nadsłupie, belka spoczywająca na kolumnach (filarach, pilastrach), najniższy i najważniejszy człon belkowania; pierwotną funkcją a. było podtrzymywanie belek stropu ukrytych za fryzem. A. występuje we wszystkich porządkach arch.; w porządku doryckim jest gładki, zakończony u góry płaską listwą, do której pod tryglifami fryzu przymocowane są w równych odstępach małe listewki z sześcioma łezkami; w porządku jońskim ukształtowany z trzech poziomych listew, ku górze wysuniętych coraz bardziej do przodu; w porządku korynckim dodatkowo zdobiony profilowaniem uskakujących listew.

Archiwolta
1) Profilowane lub ornamentowane czoło arkady, element dekor., pokrywający krzywiznę konstrukcyjną łuku.
2) Łuk konstrukcyjny w zamknięciu górą portali rom. i got., powtarzający się kilkakrotnie w biegnących w głąb uskokach, najczęściej ozdobiony rzeźbą.

Arkada
Element arch. składający się z dwóch podpór (filarów, kolumn) zamkniętych górą łukiem. W zależności od funkcji a. dzieli się na: konstrukcyjne i dekoracyjne.

Astragal
1) w architekturze profil zdobiony perełkowaniem występujący między trzonem kolumny a jej głowicą, czasem jako element złożonego profilu bazy;
2) ornament ciągły w formie półwypukłego pasma z pałeczek rozdzielonych pojedynczymi lub podwójnymi krążkami lub perełkami.

Atlant
Gigant, telamon, posąg mężczyzny w postawie stojącej (rzadziej siedzącej lub klęczącej), służący za podporę zamiast kolumny , filara lub pilastra, wspierający głową , barkami albo rękami belkowanie, sufit, balkon czy inny element arch. Występował od starożytności, z antyku przejęty został (podobnie jak kariatyda i herma) przez renesans i manieryzm wł. oraz niderl.; ulubiony motyw dekoracji arch. barok. i klasyscyst., pozostał w repertuarze stylów historyzujących XIX w.

Attyka
Ścianka, balustrada lub rząd sterczyn bądź szczytników, wieńczących elewację budowli i znajdujących się zwykle ponad gzymsem koronującym; pewne typy a. maja znaczenie konstrukcyjne jako ścianki niskiego poddasza; a. pełni gł. funkcję dekor., służąc zwykle do częściowego lub całkowitego osłonięcia dachu; wieńczy całe budynki lub ich poszczególne części.

Baza
Podstawa kolumny, filara, pilastra, dźwigająca trzon. Jej gł. elementami są: kwadratowa płyta (plinta) oraz wałki (torusy) rozdzielone wklęską (trochilusem). Występuje od starożytności we wszystkich porządkach arch. prócz doryckiego.

Belkowanie
W porządkach klas. i ich interpretacji w architekturze nowoż. najwyższy, poziomy, spoczywający na kolumnach (półkolumnach, pilastrach itp.) trójdzielny człon składający się z architrawu, fryzu i gzymsu; ukształtowanie i proporcje mają charakterystyczne dla porządków architektonicznych.

Boniowanie
Dekor. opracowanie lica muru kam. przez profilowanie zewn. krawędzi poszczególnych ciosów lub naśladowanie tego w tynku. Powstają w ten sposób poziome, a zwykle także i pionowe podziały rowkowe powierzchni. Boniowane bywają całe elewacje budynku, poszczególne kondygnacje, cokoły, odcinki ścian, narożniki, kolumny, pilastry i obramienia otworów.

Boazeria
Drewniana lub z innych mat. okładzina, pokrywająca w całości lub części płaszczyzny ścienne. Bywa rozczłonkowana arch., ozdabiana snycerką, intarsją, polichromią, pozostawiana w naturalnym drzewie, malowana, lakierowana lub złocona. B. stosowano w starożytnych pałacach rzymskich, spotykane są w gotyku; zasadniczy element dekoracji renesansowych wnętrz świeckich i kośc.; nieodzowna dekoracja wnętrz klasycyst.

Cokół
1) Najniższy nadziemny człon budowli lub poszczególnych elementów arch. (np. kolumny, filaru, portalu), stanowiący ich podstawę konstrukcyjną albo wyłącznie wizualną, na ogół wysunięty uskokowo w stosunku do górnych partii muru, często wyodrębniony odmiennym materiałem, fakturą (np. boniowaniem) i osobnym gzymsem zw. cokołowym. W większych budynkach występuje na dolnej kondygnacji zw. wówczas przyziemiem cokołowym. Stosowany do czasów rzym.; od renesansu stał się ważnym elementem arch., zwł. w budownictwie pałacowym;
2) Postument.

Echinus
Dolna część głowicy doryckiej i toskańskiej w kształcie okrągłej poduszki, łącząca trzon kolumny z abakusem; terminem tym niekiedy określa się dolną część głowicy jońskiej. Proporcje i profil e. zmieniały się wraz z ewolucją kolumny doryckiej.

Esownica
Element dekor. lub motyw ornament. zwinięty z obu stron w woluty, zazwyczaj nierównej wielkości, nadające mu kształt litery S, nazywany często podwójną wolutą; występował w renesansie, manieryzmie i baroku w postaci konsolek podtrzymujących gzymsy koronujące, ganki, balkony itp., jeden z najczęściej stosowanych motywów na grzebieniach attyk renes. Charakterystyczną formę e. mają tzw. spływy wolutowe.

Ekran
Ozdobny element, najczęściej profilowana lub gładka listwa, wydzielająca przestrzeń np. ścian, sufitów.

Faseta
F. nazywa się zaokrąglony narożnik między ścianą i sufitem lub między ścianami (w XVIII i XIX w. często zdobione ornamentami stiukowymi, profilowaniem itp.)

Filar
W architekturze pionowa podpora, najczęściej wolno stojąca, o funkcji podobnej jak kolumna (może mieć również bazę, głowicę, nasadnik), o przekroju wielobocznym (najczęściej czworobocznym, czasem ośmiobocznym), z kamienia, cegły, betonu itp. F. jest jednym z najdawniejszych elementów dźwigających; szczególnego znaczenia nabrał z chwilą opanowania techniki sklepień.

Fronton (przyczółek)
Szczyt w architekturze klas. lub posługującej się formami klas.; jego pole wewn., gładkie lub wypełnione rzeźbą, obramione gzymsem, nosi nazwę tympanonu. F. wykształcił się w arch. gr., jako górna część fasady świątyni ant., ograniczona krawędziami bocznymi dachu dwuspadowego i belkowaniem; tympanon wypełniony był zazwyczaj dekoracją rzeźb. F. trójkątny stosowany był w architekturze rzym., później renes., barok. i klasycyst. Jako zwieńczenie fasad budowli sakralnych i świeckich.

Fryz
1) Pozioma część belkowania w porządkach klas. zawarta między architrawem a gzymsem; w porządku doryckim składa się tryglifów i metop, w innych porządkach jest gładka lub zdobiona motywami ornament. albo figur.
2) Poziomy pas dekor.; stosowany w architekturze.

Gierunek
Ozdobne wyrobienie faset, listew na narożnikach ścian.

Głowica
Kapitel, górna, wieńcząca część kolumny, pilastra, filara, ukształtowania plast. Pełni funkcję konstrukcyjną jako człon pośredniczący między podporą i elementami podpieranymi. Jest najstaranniej opracowana częścią kolumny i ulegała w różnych krajach i epokach przekształceniom.

Groteska
Ornament roślinny składający się z wici, w którą wplecione są motywy figur. i zwierzęce, owoce, kwiaty, panoplia, fragmenty arch. i elementy fantastyczne. G. powstała w sztuce rzymskiej I w.n.e., a w okresie renesansu i klasycyzmu była, w połączeniu z arabeską, jednym z najbardziej charakterystycznych motywów dekoracji mal. i rzeźb.

Gzyms
Arch. element w formie poziomego (zwykle profilowanego) występującego przed lico muru pasa pojedynczego lub złożonego, o krawędziach przebiegających w płaszczyźnie równoległej do ściany; wykonywany z kamienia, cegły, terakoty, drewna, metalu, tynku na podłożu ceglanym, drewn. lub żelazym, wreszcie z betonu lub żelbetu. G. może pełnić funkcje praktyczne (ochrona ściany przed ściekającą wodą opadową), jak i dekor. G. dzieli się na zewn. i wewn.;

Kapitel (głowica)

Kariatyda
Posąg kobiecy stanowiący podporę arch., dźwigający na głowie element arch. (belkowanie, balkon itp.). W starożytności stosowane gł. w porządku jońskim. Odmianą k. jest kanefora.

Kartusz
Ozdobne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła itp., często podtrzymywane lub flankowane przez putta, anioły, zwierzęta, ptaki itp. Jeden z najpopularniejszych motywów dekor. w sztuce eur. XV-XIX w. Początkowo owalny lub sercowaty, w 2 poł. XVI w. przybrał kształt bardziej zbliżony do prostokąta i charakterystyczną dekorację manierystycznego ornamentu okuciowego i zwijanego. Wykonywany w różnych materiałach (kamień, drewno, metal, stiuk) i w różnych technikach; szeroko stosowany w dekoracji arch., w rzeźbie nagrobnej, epitafiach, sprzętach kośc., na meblach, wyrobach złotniczych, ceram., szklanych, w malarstwie, na medalach, monetach itp.

Kaseton (skrzyniec)
Zagłębienie w stropie drewn. między odcinkami krzyżujących się belek lub utworzone przez wprowadzenie między belki stropowe poprzecznych beleczek lub listew, dzielących przestrzenie międzybelkowe na wgłębione pola (tzw. strop kasetonowy); k. stosowane dla celów dekor. występują powszechnie również w architekturze murowanej, na stropach, sklepieniach, kopułach, podłuczach arkad itd.; wykuwane są w kamieniu lub wyrabiane w stiuku i tynku. Mają różną głębokość; od głębokich skrzyńców między belkami stropu, poprzez płytsze, obramione listwami, aż do k. pozornych, malowanych na stropach lub sklepieniach (gł. w XVI w.). Mają też różne formy: czworoboczne i wieloboczne, kuliste, przy czym na jednym stropie lub sklepieniu występują nieraz różne kształty i wielkości k., na ogół w rytmicznych układach. Ozdobność k. osiągano przez ukształtowanie plast. obramiających je belek czy listew, profilowanych, ornamentowanych rzeźb. i mal., złoconych, oraz przez wypełnianie wnętrza k. elementami rzeźb. lub mal., rozetami, gwiazdami, panopliami, główkami puttów, głowami, postaciami czy scenami figur. K. były charakterystyczne dla architektury ant., wczesnochrześc. i nowożytnej (gł. renesansowej).

Kolumna
Pionowa podpora arch. o przekroju kolistym lub wielokątnym, pełniąca również funkcje dekor.; składa się z trzech części: głowicy, trzonu i bazy, lub przynajmniej z dwóch pierwszych; wykonywana z kamienia, z cegły lub drewna, a od XIX w. z żeliwa. Trzon kolumny może być gładki lub zdobiony płaskorzeźbą; najczęstszym sposobem zdobienia jest żłobkowanie. Wśród kolumn związanych ze źródłami antycznymi rozróżniamy: dorycką, jońską i koryncką.

Konsola
1) Element arch., wspornik kam. lub drewn., zwykle w kształcie woluty lub esownicy, służący do podtrzymywania gzymsu balkonu, zwieńczeń okiennych i drzwiowych.
2) Kolumienka lub podstawa ozdobna do umieszczenia rzeźb figur., popiersi, wazonów, zegarów na tle ścian lub w niszach.

Kopuła
Sklepienie zamknięte o osi pionowej, wznoszone nad pomieszczeniami na planie centr. (okrągłym, kwadratowym, wielobocznym), także i wyodrębniona zewn. część budowli, zawierająca takie sklepienie (k. zewnętrzna). K. osadza się bezpośrednio na koronie murów lub na bębnie. Wnętrze k. oświetlane jest przez okna latarni, przez okna przebite w sklepieniu k. lub bębnie, czasem przez zamieszczony u szczytu otwór zwany oculusem. Podniebienie k. zdobione jest często kasetonami, pasami sklepiennymi, żebrami, dekoracją mal. lub rzeźb. Małe k., zazwyczaj o kształcie cebulastym, nazywane bywają hełmami.

Lizena
Płaski, pionowy pas muru lekko występujący z lica; w odróżnieniu od pilastra bez głowicy i na ogół bez bazy; l. stosowane były w architekturze późnoant., nowoż. i nowocz., zwykle w rytmicznym układzie, gł. w celu ożywienia płaszczyzn zewn. lub rzadziej wewn. budowli.

Meander
Ornament pasowy z linii lub listwy załamującej się rytmicznie pod kątem prostym; na tym schemacie powstał szereg wariantów m., np. z dwóch równoległych linii czasem zachodzących na siebie i przenikających się wzajemnie odcinków, załamanych pod kątem prostym.

Medalion
W dekoracji arch. i rzemiośle artyst. okrągła lub owalna, ujęta w ramy płaskorzeźba lub malowidło; motyw charakterystyczny dla dekoracji Renes., manieryst., barok. i klasycyst.

Metopa
Kwadratowa lub prostokątna płyta między tryglifami na fryzie belkowania doryckiego. W budownictwie drewnianym m. terakotowe wypełniały przestrzeń między występującymi na zewnątrz zakończeniami belek stropowych; w budownictwie kam. zdobione były najczęściej płaskorzeźbami.

Moduł
W architekturze jednostka miary odpowiadająca wielkości danego elementu arch., który służy do określania proporcji innych członów arch.

Nisza
Najczęściej prostokątne lub półokrągłe, zamknięte półkoliście górą wgłębienie w murze, o char. dekor., często przesklepione konchą, zwieńczone małymi frontonami trójkątnymi, półokrągłymi lub odcinkiem gzymsu, ujęte w kolumienki albo pilastry. Przeznaczone czasem dla ustawienia rzeźby figur. Znana od starożytności.

Obramienie
Dekoracyjne ujęcie otworu (zwł. okiennego), wnęki, płyciny, panneau, tablicy, epitafium, nagrobka itp. O. może być wykonane w tym samym materiale co element dekor. lub odmiennym; składa się zazwyczaj z gładkiej lub profilowanej listwy, czasem z uszakami akcentującymi zwykle górne naroża, z pilastrów, kolumienek lub herm podtrzymujących zwieńczenie w postaci gzymsu, frontoników itp.; charakterystyczne dla arch. nowoż. Ozdobne o. otworu drzwiowego nazywa się portalem, o. tkanin, iluminacji, reliefów, rycin – bordiurą.

Ornament
Motyw lub zespół motywów zdobn., stosowany w architekturze i innych sztukach plast., może występować w formie pasów (o układzie ciągłym lub rytmicznym), wypełniać określone pola (symetrycznie lub asymetrycznie) albo pokrywać jednolicie całą powierzchnię przedmiotu. O. jest często stosowany jako element podziału, ram dla kompozycji czy też dla podkreślenia tektoniki przedmiotu (odpowiednie zaakcentowanie jego części).

Panel ścienny (boazeria)

Pilaster
Płaski filar przyścienny, pełniący funkcję podpory i dekor. rozczłonkowywania ścian; występuję także jako część obramienia otworów okiennych, drzwiowych, bramnych itp. P. składa się z głowicy, gładkiego lub żłobkowanego trzonu, bazy i często również cokołu; występuje w połączeniu z belkowaniem, rzadziej z łukami (arkady pilastrowe).

Plafon
1) Duże pole dekor. obejmujące centr. część sufitu lub podniebienia sklepień, stanowiące zamknięte wnętrza od góry.
2) Znajdujące się na tym miejscu malowidło lub dekoracja stiukowa.

Płycina
Pole lekko wgłębione i zwykle oprofilowane, w ścianie, jej cokole, w płaszczyźnie czołowej pilastra itp., może być gładkie lub wypełnione dekoracją, zwykle płaskorzeźbioną; kształt pola zwykle prostokątny, ale trafiają się formy bardziej skomplikowane; p. są szczególnie charakterystyczne dla arch. rzym. i nowożyt., w renes. wypełniano je arabeską i groteską, w manieryzmie, baroku i klasycyzmie motywami charakterystycznymi dla tych stylów.

Portal
Ozdobne obramienie otworu wejściowego, na które składają się elementy arch. i rzeźb. Po bokach otwór ujmują glify o różnie ukształtowanych profilach, filary, kolumny lub pilastry, dźwigające nadproże lub łuk; p. bardziej rozbudowane mają zwieńczenie w formie odcinków belkowania, szczytów itp. W średniow. architekturze sakralnej wykształcił się odrębny typ p. monumentalnych, bogato dekorowanych rzeźbą figur. i dekor.; Dla okresu baroku charakterystyczne były p., których rozbudowane zwieńczenia łączyły się z balkonem piętra.

Portyk
Zewn. część budynku, otwarta przynajmniej z jednej strony kolumnadą lub rzędem filarów, sięgających jednej lub dwu kondygnacji, osłaniająca najczęściej główne wejście, często (w arch. nawiązująca do antyku) zwieńczona trójkątnym frontonem.

Porządek architektoniczny
Systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy są powiązane określonymi proporcjami – obliczanymi wg jednostki zwanej modułem – i odznaczają się jednolitą formą. Najbardziej charakterystycznym elementem każdego p.a. jest kolumna, a zwłaszcza głowica. Podstawowe p.a. wykształciły się w starożytności, w kręgu kultury klas. W końcu VII w. p.n.e. ustaliły się w Grecji zasady porządku doryckiego i jońskiego, będących odpowiednikami stylów tej samej nazwy.

Putto
Motyw dekoracyjny, przedstawiający małego nagiego chłopca, częsty w malarstwie i rzeźbie od okresu renes., nawiązujący do ant. przedstawień Erosa jako uskrzydlonego dziecka (tzw. amorki, rzadziej eroty); terminem p. określa się często także postacie aniołków popularne w kośc. sztuce renes., barok. i rokok.

Relief
Kompozycja rzeźb. wydobyta z płaszczyzny płyty kam., drewn. lub metal. z pozostawieniem w niej tła; przeznaczona do oglądania wyłącznie od frontu; uzyskana techniką rzeźbienia, kucia, odlewania itp.

Rocaille
Ornament charakterystyczny dla rokoka, o fantazyjnej, asymetrycznej i nieregularnej formie, płynnych i strzępiastych konturach, imitujący kształty stylizowanych małżowin, muszli; z czasem wzbogacony kogucim grzebieniem lub formą jakby zamarłych grzywaczy morskich. Stosowany w rzemiośle artyst., także w rzeźbie arch. i dekoracji wnętrz.

Rozeta
W ornamentyce motyw stylizowanego, rozchylonego kwiatu. Także roślinno-kwiatowa kompozycja dośrodkowa dekorująca centr. plafon lub sufit, najczęściej w stiuku.

Skrzyniec (kaseton)

Stiuk
Mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwa do formowania, szybko twardniejąca. Często barwiona na różne kolory, nakładana na podłoże, gładzona i polerowana po wyschnięciu. Gotowy stiuk często imitował marmur.

Supraporta
Panneau dekor. umieszczone nad otworem drzwiowym, wypełnione dekoracją rzeźb., freskową lub malowidłem na płótnie ujętym w stiukowe lub drewn. obramienie; s. pojawiła się w pałacach renes., charakterystyczna dla baroku, rokoka i klasycyzmu.

Ślimacznica (woluta)

Tryglif
Prostokątna, z trzema ostrymi żłobkami płyta między metopami i na narożach fryzu belkowania doryckiego.

Tympanon (fronton, portal)

Woluta (ślimacznica)
Element arch. i motyw ornament. w kształcie spirali lub zwoju. W architekturze klas. występuje w kapitelach kolumn, w okresie renesansu, manieryzmu i baroku we wszelkiego rodzaju zwieńczeniach, zdobi też konsole, grzebienie attyk, przybierając często formę esownicy. Szczególną formą esownicy są tzw. spływy wolutowe, charakterystyczne dla manieryst. i barok. bezwieżowych fasad kośc., wypełniające przestrzeń narożną między węższą kondygnacją wyższą a szerszą kondygnacją niższą.

Zwornik (klucz)
Środkowy, szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepień, wyróżniający się kształtem, wielkością i dekor. opracowaniem; może być wykonany z kamienia, cegły, rzadziej z drewna (wtedy pełni funkcję wyłącznie dekoracyjną)

technologia CNC

Od pomysłu do realizacji…

Doskonałe zaplecze kadrowe i techniczne pozwalają nam kompleksowo realizować zlecenia w branży obróbki skrawaniem. Jedną z naszych specjalności jest frezowanie CNC różnego rodzaju materiałów. Wszystkie zadania wykonujemy w oparciu o nowoczesne i wydajne maszyny sterowane numerycznie – stosowanie najnowszych technologii umożliwia nam nie tylko na standardową obróbkę powierzchni w 2D, ale też frezowanie 3D.

Nowoczesny park maszynowy, a także wykwalifikowana kadra pracowników to kluczowe elementy, mające wpływ na zadowolenie Klienta i możliwość realizowania przez nas różnorodnych, najbardziej skomplikowanych zleceń.

Staramy się łączyć precyzję i terminowość działania z profesjonalizmem usługi – dzięki temu jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie współpracy i chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania oraz wątpliwości.

Maksymalna dostępna powierzchnia robocza:

3000 mm x 2000 mm x 700 mm

Dla kogo

Agencje reklamowe
Architekci
Dekoratorzy wnętrz
Stolarze
Uczelnie
Materiały

Usługi frezowania wykonujemy na powierzonych materiałach. Możemy również skalkulować usługę z naszymi materiałami.
• Plastiki (PMMA, PCW, PC, HPL, kompozyty DiBond)

• Drewnopochodne (MDF, HDF, sklejka, płyty wiórowe, laminaty)

• Drewno

Formaty plików

Do wyceny prosimy o wysyłanie rysunków wykonawczych w poniżysz formatach:

.dwg .dxf .step .obj .pdf

Nasz ploter CNC
Frezowanie cnc wykonujemy na ploterze marki KIMLA o dużym polu roboczym 3 m x 2 m

Dlaczego tak duży format?

Format ten pozwala na produkcję zarówno małych jak i dużych elementów. Wymiar 2 x 3 metry, gwarantuje możliwość obróbki większości, dostępnych na rynku rozmiarów płyt, poddających się frezowaniu CNC.

Frezowanie cnc na dużej powierzchni roboczej daje same korzyści.

Dzięki dużej powierzchni frezarki i zastosowaniu nestingu, możemy wykorzystać do maximum obrabiany materiał. Dodatkowo, możemy podejmować się prac wielkoformatowych, bez konieczności łączenia elementów.

Materiały w jakich wycinamy.

Wycinamy w materiałach takich jak: styropian, gips, drewno, sklejka, mdf, płyty meblowe, płyty stolarskie, laminaty, tworzywa sztuczne m.in. plexi, poliwęglan/PC, PP, ABS, PA, corian, styrodur, kompozyty typu dibond, płyty włókno-cement Euronit i wiele innych.

Panele 3D

Zapraszamy do zakupu naszych paneli na portalu allegro.pl

Oferowane przez nas panele są wykonane z wysokiej gęstości gipsu zbrojonego matą szklaną. Dzięki zastosowanej technologii wykonany przez naszą firmę panel nabiera następujących właściwości:

 • PANEL GIPSOWY „Stara cegła”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 15,00
 • PANEL GIPSOWY „Piaskowiec”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 25 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 15,00
 • PANEL GIPSOWY „Wawe”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 35 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Klinkier”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 20,00
 • PANEL GIPSOWY „Snake”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Głośnik”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 30 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Piramida”
  Szerokość: 570 mm
  Wysokość: 570 mm
  Grubość: 40 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Kostka duża”
  Szerokość: 840 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 45 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 55,00
 • PANEL GIPSOWY „Kostka mała”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 20,00
 • PANEL GIPSOWY „Fala”
  Szerokość: 150 mm
  Wysokość: 2400 mm
  Grubość: 45 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00

Gwarancja: – 12 miesięcy
Pochodzenie: – Polska
Warunki płatności: – przedpłata
Dostawa: – odbiór osobisty lub wysyłka kurierem.

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI 3D TMK

Panele 3d

Panele 3D

 • PANEL GIPSOWY „Stara cegła”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 15,00
 • PANEL GIPSOWY „Piaskowiec”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 25 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 15,00
 • PANEL GIPSOWY „Wawe”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 35 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Klinkier”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 20,00
 • PANEL GIPSOWY „Snake”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Głośnik”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 30 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Piramida”
  Szerokość: 570 mm
  Wysokość: 570 mm
  Grubość: 40 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00
 • PANEL GIPSOWY „Kostka duża”
  Szerokość: 840 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 45 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 55,00
 • PANEL GIPSOWY „Kostka mała”
  Szerokość: 600 mm
  Wysokość: 600 mm
  Grubość: 20 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 20,00
 • PANEL GIPSOWY „Fala”
  Szerokość: 150 mm
  Wysokość: 2400 mm
  Grubość: 45 mm
  CENA brutto (1szt.): …….…. PLN 45,00

Gwarancja: – 12 miesięcy
Pochodzenie: – Polska
Warunki płatności: – przedpłata
Dostawa: – odbiór osobisty lub wysyłka kurierem.

Oferowane przez nas panele są wykonane z wysokiej gęstości gipsu zbrojonego matą szklaną. Dzięki zastosowanej technologii wykonany przez naszą firmę panel nabiera następujących właściwości:

Zapraszamy do zakupu naszych paneli na portalu allegro.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI 3D TMK

profile elewacyjne

Styropianowe profile ozdobne

Długość elementów: 1,30 m; 1,50 m

Montaż: klejone do ścian za pomocą elewacyjnej zaprawy klejowej do styropianu.

Wykończenie powierzchni: farba fasadowa, akrylowa, silikatowa, silikonowa.

Dostarczamy także profile wg. indywidualnych zamówień, jak również łuki o dowolnych średnicach i kształtach.

OPIS PRODUKTU:

Profile dekoracyjne wykonane są na bazie styropianu o podwyższonej gęstości (EP-S 80 040) producent Termo Organika Mielec, certyfikat zgodności ITB Warszawa nr CZ/ITB- 05 81/W2004, powleczone klejem szpachlowym KS 122 (Saint- Gobain Weber Terranova) z wtopioną siatką z włókna szklanego- producent AKE Pabianice, aprobata techniczna ITB AT -15-3833/99 (145 g/m2), zagruntowane gruntem WEBER PG 231 (Saint – Gobain Weber Terranova).

ZASTOSOWANIE:

Jako detale architektoniczne zarówno na systemy ocieplenia, przy renowacji budynków o podłożach mineralnych czy stylizacji obiektów nowowznoszonych.

MONTAŻ:

Na ścianę i profil nanieść warstwę kleju szpachlowego. Równomiernie docisnąć profil do podłoża. Łącząc profile na długości należy nanieść klej szpachlowy w miejsce połączeń wtapiając pasek siatki z włókna szklanego w celu zapobieżenia powstaniu rys na styku profili. Nadmiar kleju usunąć. W narożach obudowy okien i drzwi stosować elastyczny klej montażowy lub masę akrylową wg zaleceń producenta. Przy profilach o większych gabarytach wystającą z profilu siatkę z włókna szklanego należy dodatkowo wszpachlować w płaszczyznę ściany, a także zaleca się stosowanie obróbek blacharskich.

WYKOŃCZENIE:

Farby fasadowe wg zaleceń producenta farb

OKRES GWARANCJI:

3 lata, warunek: spełnienie zaleceń montażu profili.Termin realizacji zamówienia, rabat handlowy, warunki płatności oraz dostawy omawiane indywidualnie.Koszt transportu profili z katalogu min. 70 szt. (lub wartość min. 1500zł) na każdy wskazany adres w Polsce ponosi producent.

DŁUGOŚĆ PROFILI – 1,50 m. Każdy profil z obydwu stron posiada zakończenie umożliwiające połączenie profili na długości bez spoin jak również możliwość stosowania w miejscu połączeń kołków rozporowych. Profile o większych gabarytach posiadają także wystającą siatkę 6-10 cm na całej długości w celu doszpachlowania profili w płaszczyznę ściany.

OFERUJEMY TAKŻE PROFILE WG. INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ JAK RÓWNIEŻ ŁUKI O DOWOLNYCH ŚREDNICACH I KSZTAŁTACH.

Katalog Profile Elewacyjne

CENNIK TMK 2011 PROFILE ELEWACYJNE

sklep

Już niebawem zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym.

sztukateria


Sztukateria jest podstawowym i nieodłącznym elementem zarówno historycznej, jak i współczesnej architektury na Świecie. TMK Projekt zajmuje się projektowaniem i produkcją sztukaterii gipsowej, sztukaterii elewacyjnej a także renowacją sztukaterii.

Produkcja polega na projektowaniu, modelowaniu i tworzeniu form z gipsu lub tworzyw sztucznych, a następnie na odlewaniu gotowych elementów, które przy wykorzystaniu formy można wielokrotnie powielać.

Poniżej znajduje się nasz katalog gotowych wzorów, zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty sztukaterii gipsowej. Największą satysfakcję sprawia nam jednak wykonywanie indywidualnych, niepowtarzalnych projektów.

Katalog sztukaterii gipsowej TMK w wersji PDF

zobacz produkty

panele 3d


Panele gipsowe 3D są innowacyjnym, a zarazem jednym z najnowszych rodzajów gipsowej dekoracji.

zobacz produkty

profile elewacyjne


DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE wytwarzane ze styropianu, pokryte masą elewacyjną i wzmacniane siatką z włókna szklanego należą do kolejnej grupy naszych produktów. Głównie stosowane przy stylizacji nowych budynków oraz renowacji historycznych budowli.

zobacz produkty

kontakt

Stawiamy na rozwój. Poprzez nowe inwestycje oraz nowatorskie pomysły, unowocześniamy nasze produkty i poszerzamy ich gamę.

Tomasz (+48) 791 433 170

Mariusz (+48) 513 711 964

biuro@tmkprojekt.pl